REGULAMIN SERWISU PMWORK.PL

obowiązuje od 15 września 2021 r.

 

 

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. DEFINICJE
 1. Administrator – właściciel serwisu PMwork.pl.

 2. Regulamin – regulamin, o którym mowa w pkt I.1. w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa Ustawie. Rozpoczęcie korzystania ze PMwork.pl jest równoznaczne z akceptacją zawartych w Regulaminie warunków i zasad.

 3. Usługodawca – PMWORK PATRYK MATEJA z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 749-21-12-210, REGON: 389810878, biuro@pmwork.pl;

 4. Serwis – serwis internetowy PMwork.pl prowadzony przez Usługodawcę.

 5. Użytkownik – Kandydat, Pracodawca, Rekruter lub inny użytkownik, korzystający z serwisu na podstawie Umowy zawartej z Usługodawcą.

 6. Pracodawca – podmiot nie będący konsumentem, który zaakceptował niniejszy Regulamin i na rzecz którego Usługodawca świadczy Usługi.

 7. Kandydat – osoba fizyczna, która dokonując rejestracji zawarła z usługodawcą, korzystająca z serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym Pracodawcą.

 8. Kandydat Zarejestrowany – Kandydat, który posiada potwierdzone konto w serwisie.

 9. Kandydat Niezarejestrowany – Kandydat, który nie posiada potwierdzonego konta w serwisie.

 10. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w serwisie, umożliwiający zarejestrowanie Konta Kandydata lub Konta Pracodawcy.

 11. Konto Kandydata – konto w Serwisie, w którym Kandydat zapisuje swoje dane kontaktowe, które mogą być wykorzystywane do składania Aplikacji na konkretne Ogłoszenie Pracodawcy.

 12. Konto Pracodawcy – zbiór danych udostępnionych przez Pracodawcę podczas rejestracji lub późniejszych uzupełnień, zawierający narzędzia umożliwiające zarządzanie kontem, korzystanie z funkcjonalności serwisu, publikowanie i konfigurowanie ogłoszeń, edycję danych oraz składanie zamówień na usługi płatne.

 13. Panel – profil w Serwisie, w którym Kandydat / Użytkownik zapisuje swoje dane, które są wykorzystywane w celach aplikowania.

 14. Panel Pracodawcy – profil w serwisie, w którym Pracodawca zapisuje swoje dane oraz dane niezbędne do prowadzenia rekrutacji, przeglądać aplikacje oraz informacje o kandydatach;
 15. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Pracodawców, Rekruterów lub Kandydatów, których zakres określa Regulamin.

 16. Usługi dla Pracodawców – usługi świadczone na podstawie Umowy przez Usługodawcę na rzecz Pracodawców, których wyliczenie znajduje się w Regulaminie.

 17. Usługi dla Kandydatów – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Kandydatów, których wyliczenie znajduje się w Regulaminie.

 18. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Kandydatem, Pracodawcą lub Rekruterem na podstawie Regulaminu (w przypadku Usług dla Pracodawców Umowa może mieć także formę zamówienia).

 19. Ogłoszenie – ogłoszenie Pracodawcy o rekrutacji na określone stanowisko pracy, zamieszczone w Serwisie.

 20. Pakiet Usług – zestaw, w którego skład wchodzi jednocześnie kilka Usług oferowanych przez Usługodawcę.

 21. Pakiet Odświeżeń – okreslona ilość Odświeżeń, dzięki któremu Kandydat/Pracodawca może przesunąć Ogłoszenie na początek listy Ogłoszeń, w miejsce najnowszego dodanego Ogłoszenia.
 22. Promowanie Ogłoszenia – wyróżnienie przez określony czas na stronie głównej Serwisu oraz w wynikach wyszukiwania.

 23. Aplikacja – ogół danych osobowych i informacji, przesyłanych przez Kandydata Pracodawcy, który zlecił zamieszczenie Ogłoszenia za pośrednictwem Serwisu, mogących obejmować między innymi: curriculum vitae (CV), list motywacyjny oraz dane osobowe Kandydata.

 24. Cennik – szczegółowy wykaz cen dla Usług odpłatnych znajdujący się w Serwisie pod adresem: https://www.pmwork.pl/uslugi.

 25. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).

 26. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).

 27. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 28. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.).

 

II. ZAKRES USŁUG
 1. PMwork.pl świadczy usługi polegające na udostępnianiu serwisu Pracodawcom w celu poszukiwania Kandydatów w procesie rekrutacji oraz udostępnianiu serwisu Kandydatom w celu poszukiwania pracy.

 2. Usługi udostępniane są elektronicznie w Serwisie pod adresem www.pmwork.pl.

 

III. ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY
 1. Umowa o świadczenie Usług dla Kandydata zostaje zawarta w Serwisie.

 2. Umowa o świadczenie Usług dla Pracodawcy może zostać zawarta w Serwisie lub poza nim.

 3. Przed zawarciem Umowy Usługodawca udostępnia Użytkownikom nieodpłatnie Regulamin.

 4. Rejestracja jest wymagana w celu założenia konta i uzyskania dostępu do pełnych funkcjonalności PMwork.pl.
 5. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

  • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;

  • jest uprawniony do zawarcia Umowy;

  • podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich;

  • zapoznał się z Regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się go przestrzegać;

  • zapoznał się i akceptuje Politykę prywatności zamieszczoną pod adresem: https://pmwork.pl/polityka-prywatnosci/.

 6. Administrator może zablokować lub usunąć konto, jeżeli jego nazwa jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami. O fakcie zablokowania lub usunięcia konta Kandydat zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Kandydata, w tym usunięcia Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Administratora, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 8. Użytkownik lub Kandydat może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Administratora lub drogą elektroniczną adres: biuro@pmwork.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług można również złożyć przy wykorzystaniu formularza.

 9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, Użytkownik może wnieść reklamację poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@pmwork.pl lub pocztą na adres: PMWORK PATRYK MATEJA, ul.Kasztanowa 18/8, 53-125 Wrocław w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Usługodawca rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Korzystanie z serwisu PMwork.pl, w tym rejestracja, jest bezpłatne.
 2. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu;

  2. posiadanie oraz dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);

  3. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML:

   • Microsoft Edge w wersji 16.0. lub wyższa;

   • Google Chrome w wersji 57.0. lub wyższa;

   • Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub wyższa,

   • Opera w wersji 44.0 lub wyższa;

   • Safari w wersji 10.1 lub wyższa;

   • Inna kompatybilna z Serwisem przeglądarka, która powinna akceptować „ciasteczka”.

 3. Korzystanie z części Usług wymaga posiadania Konta Kandydata lub Konta Pracodawcy.

 4. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie do podejmowania wszelkich czynności w celu weryfikacji tożsamości i identyfikacji Użytkownika w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a Użytkownik zobowiązany jest udzielać Usługodawcy w tym zakresie niezbędnych informacji, wyjaśnień i dokumentów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku nie otrzymania wymaganych informacji, Usługodawca może odmówić świadczenia Usług.
 5. Administrator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem w sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zminimalizowania tego ryzyka.

 6. Administrator może odmówić wykonania Usług na rzecz Kandydata lub Pracodawcy, jeżeli poweźmie uzasadnioną informację, że Kandydat lub Pracodawca zamierza korzystać lub korzysta z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszając dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia PMwork.pl w celu jego ulepszenia, dodawania funkcjonalności, usług lub przeprowadzania konserwacji.

 8. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów Administratora, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Administrator podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika lub Kandydata jest PMWORK PATRYK MATEJA z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 749-21-12-210, REGON: 389810878, biuro@pmwork.pl.

 2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych określa Polityka Prywatności zamieszczona pod adresem: https://pmwork.pl/polityka-prywatnosci/.

 3. Użytkownik/Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - www.udodo.gov.pl.

 4. W razie pytań związanych z danymi osobowymi zachęcamy do kontaktu pod adresem: odo@pmwork.pl.

 

 

 

B. ŚWIADCZENIE USŁUG - KANDYDAT

I. USŁUGI I UMOWA
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Kandydata Usługi polegające na udostępnianiu Serwisu w celu poszukiwania pracy.

 2. Kandydat może korzystać z Usług, jako:

  • Kandydat zarejestrowany;

  • w wybranych przypadkach Kandydat niezarejestrowany.

 3. W celu utworzenia potwierdzonego konta Kandydat:

  • akceptuje Regulamin;

  • klika w link potwierdzający który otrzymał na podany adres e-mail.

 4. Przed potwierdzeniem konta, Kandydat otrzymuje informacje o Administratorze danych i inne wymagane w art. 13 RODO oraz informację, że po kliknięciu w link potwierdzający następuje potwierdzenie Konta Kandydata w Serwisie i zawarcie Umowy.

 5. Wymagane jest hasło składające się z co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej z 1 wielkiej litery i 1 cyfry.

 6. Kandydat zobowiązany jest nie ujawniać osobie trzeciej hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.

 7. Umowa z Kandydatem obejmuje:

  • prowadzenie Konta Kandydata;

  • przekazywanie informacji o Kandydacie do Pracodawcy, w tym cv/list motywacyjny;

  • modyfikację danych osobowych przez Kandydata;

  • przechowywanie informacji o Kandydacie celem poszukiwania dla niego ofert pracy;

  • możliwość aplikowania na oferty pracy przez Kandydata.

 8. Po utworzeniu Konta Kandydata, Kandydat może poprzez wpisanie wybranych danych osobowych, m.in. imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, branżę, adres.

 9. Kandydat Zarejestrowany może dokonać Aplikacji na konkretne Ogłoszenie poprzez załączenie plików CV/list motywacyjny, akceptując jednocześnie politykę aplikowania.

 10. Po wysłaniu Aplikacji Kandydat otrzymuje na podany przez niego adres e-mail automatycznie wygenerowane potwierdzenie wysłania aplikacji, zawierające informację na jakie ogłoszenia aplikował.

 

II. ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Kandydat w każdej chwili może rozwiązać umowę, wysyłając prośbę o usuniecie konta drogą elektroniczną na adres: biuro@pmwork.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza.

 2. Usługodawca może rozwiązać Umowę, jeśli Kandydat nie przestrzega niniejszego Regulaminu. O rozwiązaniu Umowy Kandydat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres przypisany do konta Kandydata.

 3. Dane, które znajdowały się na koncie Kandydata będą przetrzymywane przez 90 dni, a następnie usunięte na stałe. Usunięcie konta oznacza rozwiązanie Umowy. 

 

 

 

C. ŚWIADCZENIE USŁUG - PRACODAWCA

I. USŁUGI I UMOWA
 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Pracodawcy, polegające na:

  • umieszczaniu w serwisie Ogłoszeń na zlecenie Pracodawcy;

  • wyróżnianiu Ogłoszeń w określony sposób;

  • umieszczeniu prezentacji Pracodawcy w katalogu Pracodawców dostępnym w Serwisie;

  • udostępnieniu możliwości otrzymywania Aplikacji od Kandydatów;

  • zarządzaniu procesami rekrutacji i Aplikacjami;

  • umożliwieniu dostępu do artykułów oraz informacji związanych z rynkiem pracy.

 2. Zakres usług określa niniejsza umowa, a usługi świadczone są na podstawie Umowy zawartej w serwisie.

 3. Umowa obejmuje zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, natomiast ogłoszenia zostaną zamieszczone jeżeli Pracodawca je wprowadzi oraz spełni warunki wynikające z Regulaminu.

 4. Usługodawca świadczy następujące usługi dodatkowe na zlecenie Pracodawcy:

  • wyróżnienie „Super Oferta” – inaczej Pakiet Usług, polega na umieszczeniu przez określony czas odnośnika na stronie głównej Serwisu oraz w wynikach wyszukiwania;

  • wyróżnienie „Polecamy!” – usługa polega na wyróżnieniu Ogłoszenia przez określony czas na stronie głównej Serwisu oraz w wynikach wyszukiwania;

  • odświeżenie ogłoszenia – usługa polega na jednorazowym przesunięciu Ogłoszenia na początek listy Ogłoszeń, w miejsce najnowszego dodanego Ogłoszenia.

  • przedłużenie ogłoszenia - usługa polega jednorazowym przedłużeniu wygasającego Ogłoszenia najwcześniej 24 godziny przez jego zakończeniem.

 5. Za wykonanie Umowy Pracodawca zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie określone Umową.

 6. Usługi dodatkowe są płatne, chyba że Usługodawca wyraźnie ustalił inaczej lub umówiono się inaczej. Ceny Usług dodatkowych określa Umowa lub cennik dostępny w Serwisie

 7. Ogłoszenie nie może zawierać więcej niż 1500 słów. Słowem jest zbiór znaków, po którym umieszczono spację, znak interpunkcyjny lub zakończenie linii.

 8. Zważywszy na lokalizację Usługodawcy oraz język prowadzenia serwisu, Ogłoszenia należy umieszczać tylko w języku polskim w celu ogólnego zrozumienia.

 9. Ogłoszenie zanim zostanie ukazane jest weryfikowane przez Usługodawcę pod względem prawidłowości oraz zasad ninijeszego Regulaminu, a następnie zaakceptowane.

 10. Jeśli został zakupiony pakiet usług lub promowanie ogłoszenia, to czas trwania jesy liczony od chwili zatwierdzenia Ogłoszenia przez Usługodawcę.

 11. Wariant Promowania Ogłoszenia "Polecamy!" jest zaprogramowany taki sposób, że nie można zakupić usługi na okres dłuższy niż czas trwania Ogłoszenia.
 12. Usługodawca może modyfikować treść Ogłoszenia oraz jego parametry, w tym określenie obszaru zawodowego i stanowiska.

 13. Usługodawca może modyfikować treść Ogłoszenia w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść i jego parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem.

 14. Czas, przez jaki Ogłoszenie jest wyświetlane w Serwisie, jako aktualne, ustalany jest każdorazowo przez Pracodawcę i wynosi 14 dni. Czas ten liczony jest od chwili aktywacji Usługi.

 15. Czas trwania Ogłoszenia może być inni jak w pkt. 12, gdy stosowane są Pakiety Usług, wtedy czas trwania określa specyfikacja oraz opis rodzaju Pakietu.

 16. W przypadku przerw w działaniu Serwisu, trwających dłużej niż 12 godzin, czas, na jaki Ogłoszenie zostało umieszczone w Serwisie, ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

 17. Po upływie czasu, przez jaki Ogłoszenie miało być wyświetlane jako aktualne, Ogłoszenie zostaje oznaczone jako zakończone (zakładka Moje Oferty).

 18. Oznaczenie Ogłoszenia jako zakończone przez Pracodawcę nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części wynagrodzenia uiszczonego za aktywne jeszcze usługi dodatkowe dla tego Ogłoszenia.

 19. Oznaczenie Ogłoszenia jako zakończone, oznacza wyłączenie możliwości złożenia Aplikacji dotyczącej tego Ogłoszenia.

 20. Ogłoszenie oznaczone jako zakończone, nie jest wyświetlane w Serwisie. Wgląd do niego posiada tylko Administrator serwisu.

 21. W przypadku wiarygodnej informacji, że Ogłoszenie zawiera treści bezprawne lub jego zamieszczenie narusza Umowę, Usługodawca może zablokować Ogłoszenie.

 22. W związku z pkt. 19, Ogłoszenie zablokowane nie będzie widoczne w Serwisie dla Kandydatów, Użytkowników, Pracodawców. Wgląd do niego posiada tylko Administrator serwisu.

 23. Zablokowanie Ogłoszenia nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy, a w szczególności nie uprawnia do żądania: odszkodowania, zwrotu wynagrodzenia uiszczonego za zamieszczenie Ogłoszenia lub Odświeżeń Ogłoszeń niewykorzystanych przez Pracodawcę.

 24. Zamieszczenie Ogłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację Ogłoszenia również na innych stronach internetowych Usługodawcy oraz u współpracujących z nim partnerów.

 25. Usługodawca może rozwiązać Umowę, jeśli Pracodawca nie przestrzega Regulaminu. O rozwiązaniu Umowy Pracodawca zostanie powiadomiony wiadomością poczty elektronicznej wysłaną na adres podany w Umowie.

 

II. ROZLICZENIA
 1. Usługodawca wystawi i prześle Pracodawcy fakturę VAT. Pracodawca zgadza się na stosowanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej i otrzymywanie ich e-mailem (faktury, duplikaty faktur oraz korekt).

 2. Pracodawca zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.

 3. Wynagrodzenie płatne jest poprzez przelew online (Przelewy24), Paypal lub przelew tradycyjny na rachunek wskazany przy płatności za Usługę.

 4. Istnieje możliwość wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności, w tym celu należy się skontaktować mailowo: platnosci@pmwork.pl.

 5. Do konta Pracodawcy przypisana jest zakładka Faktury, w której znajdują się faktury VAT wystawione przez Usługodawcę.

 

III. SPOSÓB KOMUNIKACJI
 1. Przy realizacji Umowy Usługodawca i Pracodawca komunikują się poprzez pocztę elektroniczną lub formularz kontaktowy w zakładce Kontakt.

 2. Usługodawca może wyznaczyć dla Pracodawcy osobę odpowiedzialną za kontakty między Usługodawcą, a Pracodawcą związane z realizacją Umowy.

 3. Pracodawca ma obowiązek zabezpieczenia danych dostępowych do Panelu Pracodawcy, aby dostęp miały wyłącznie osoby upoważnione do podejmowania czynności związanych z realizacją Umowy.

 4. Decyzje i czynności związane z realizacją Umowy mogą w imieniu Pracodawcy wykonywać jego wszyscy pracownicy oraz wszystkie osoby posługujące się adresami poczty elektronicznej w domenie Pracodawcy.

 5. Umowa lub pisemne oświadczenie Pracodawcy może ograniczać krąg uprawnionych do podejmowania decyzji i czynności związanych z realizacją Umowy w imieniu Pracodawcy do określonych imiennie osób.

 

 

 

D. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Każda strona Umowy zobowiązana jest do naprawienia szkody jaką druga strona poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.

 2. Żadna ze stron nie odpowiada wobec drugiej strony za utracone korzyści.

 3. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę wyrządzoną Pracodawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia uiszczonego odpowiednio przez Pracodawcę w wykonaniu danej Umowy.

 4. Wobec Użytkownika naruszającego Regulamin Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług/rozwiązania Umowy, w tym na skutek usunięcia Konta Kandydata lub Panelu Pracodawcy.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. Szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

  2. Treści udostępniane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają przepisy prawa lub chronione prawem dobra osób trzecich (w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych); W szczególności Usługodawca nie weryfikuje treści Ogłoszeń Pracodawcy ani zawartości CV i listu motywacyjnego Kandydata. W związku z tym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść tych dokumentów;

  3. Upublicznienie w Serwisie swojego wizerunku przez Użytkownika;

  4. Utratę danych przez Użytkownika, spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria) lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (np. działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika;

  5. Szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności bądź zaprzestania świadczenia Usług;

  6. Podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych i informacji.

 

 

 

E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 2. Informacje i treści zamieszczone w PMwork.pl są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i korzystanie z nich, również we fragmentach, jest dozwolone (z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku) wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Administratora.

 3. Wszelkie prawa do treści PMwork.pl, w tym do jego elementów graficznych, układu stron, logotypów, oraz innych elementów strony PMwork.pl są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej i stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora lub osób trzecich

 4. Niedozwolone jest: 

  • korzystanie z botów, wirusów, złośliwych skryptów, plików, programów lub innych narzędzi mających na celu dokonanie ataków na serwis lub serwer Administratora;

  • zamieszczanie, w ramach korzystania z Usług, treści naruszających cudze prawo do prywatności oraz treści o charakterze promocyjnym;

 5. Administrator informuje, że w przypadku powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia niezgodności zamieszczonych przez Użytkowników/Kandydatów treści z niniejszym Regulaminem lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uprawniony jest do ich usunięcia.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  • czasowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. O zaistnieniu przerw Użytkownicy będą informowani ogłoszeniem w Serwisie;

  • zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Kandydata lub Panelu Pracodawcy w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa.

 7. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza w Serwisie swój wizerunek, tym samym wyraża on zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Usługodawcę w okresie świadczenia Usług, na polach eksploatacji określonych w ust. 3 poniżej – zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Usługodawca oświadcza, że zamieszczony przez Użytkownika wizerunek będzie wykorzystywany w celu prawidłowego wykonania Usług.

 8. Użytkownik, który zamieszcza w Serwisie treści, stanowiące utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa do tego utworu. Jednocześnie, z chwilą zamieszczenia utworu w Serwisie Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie, ograniczonej czasowo do okresu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika licencji, zezwalającej na korzystanie z utworu na polach eksploatacji: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwera, umieszczanie w sieci Internet.

 9. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika lub Kandydata z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.
 10. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy będą informowani elektronicznie na adres e-mail podany przy rejestracji.

 11. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Serwisu.

 12. Wszelkie spory mogące się wyłonić na tle realizacji Regulaminu lub Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 13. Regulamin wchodzi w życie dnia 15 września 2021 r.