POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU PMWORK.PL

obowiązuje od 15 września 2021 r.

 

 

I. DEFINICJE
 1. cookie - mały plik tekstowy zapisywany przez serwer serwisu po którym porusza się Użytkownik na komputerze z którego w danej chwili korzysta Użytkownik. Informację zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników internetu.

 2. log systemowy - jest to informacja, jaką komputer Użytkownika przekazuje serwerowi przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację.

 3. adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika,

 4. protokół SSL - standard szyfrowania przesyłu danych w Internecie. Protokół SSL koduje transmisję danych z komputera do serwera serwisu, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się "otwartym tekstem".

 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 6. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.).

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administratorem serwisu, którym jest PMWORK PATRYK MATEJA z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 749-21-12-210, REGON: 389810878, biuro@pmwork.pl; gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu PMwork.pl, poprzez stosowane zabezpieczeń ich poufność i ich wykorzystywanie zgodnie z poniższymi zasadami.

 2. Użytkownicy korzystający z serwisu pozostają anonimowi do czasu, kiedy sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu (np. publikacja ogłoszeń, zamieszczanie CV) z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń, wówczas ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. W przypadku wprowadzenia swojego CV do serwisu, każdy Użytkownik musi liczyć się z tym, iż wszystkie dane osobowe i inne informacje znajdujące się w CV zostaną udostępnione innym Użytkownikom serwisu chcącym zapoznać się z CV danego Użytkownika, co jest możliwe po spełnieniu wymogów serwisu, zgodnie z jego zasadami. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 3. Na podstawie uzyskanych od Użytkowników informacji i danych, a także Administrator na podstawie danych technicznych związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

 4. Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług serwisu, wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych o Użytkowniku. Podane przez Użytkownika dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu Użytkownikowi i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne. Administrator gwarantuje, że dopóki Użytkownik nie zamieści ogłoszeń, ofert lub innych treści, które podlegają ujawnianiu innym jego Użytkownikom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora. Mimo powyższego, Użytkownik zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w serwisie.

 5. Każdy Użytkownik ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w serwisie dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Jeżeli Użytkownik uzna to rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail na adres: odo@pmwork.pl lub pocztą tradycyjna na adres: PMWORK PATRYK MATEJA, al.Kasztanowa 18/8, 53-125 Wrocław.

 6. Formularze wypełniane przez Użytkownika w trakcie zapisywania się do serwisu lub zamawiania innych usług, a także sam proces logowania na strony serwisu jest realizowany za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane w serwisie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój serwisu mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował w Aktualnościach serwisu.

 

III. CELE ZBIERANIA INFORMACJI
 1. Dokonywanie rozliczeń finansowych takich jak wystawienie faktury, itp.;

 2. Badanie satysfakcji, co pozwala poprawiać funkcjonalności i jakość świadczonych Usług;
 3. Dostosowywanie wyświetlanych ofert pracy zgodnych z wynikami wyszukiwanych Ogłoszeń;

 4. Rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków i pytań za pośrednictem formularza kontaktowergo lub bezpośrednio poprzez maile, których tyczy się dana sprawa;

 5. Świadczenie Użytkownikom Usług niewymagających założenia Konta, zawarcia i realizacji umowy o świadczenia usług, takich jak np. założenie i prowadzenie Konta, a także korzystania z jego funkcjonalności;

 6. Komunikacja za pomocą powiadomień systemowych lub poczty elektronicznej, m.in. potwierdzenie rejestracji, informowaniem, gdy ogłoszenie stanie się aktywne/wygaśnie oraz w przypadku innych wiadomości transakcyjnych związanych z naszymi Usługami lub poprzez formularz kontaktowy;

 7. Ustalenie, dochodzenie i roszczeń egzekucji, gdzie możemy przetwarzać niektóre dane osobowe, w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) oraz inne dane, które będą niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, jego egzekucji oraz obrony przed roszczeniami;

 8. Statystyczne, za pomocą narzędzi analitycznych dostarczanych przez partnerów świadczących usługi analityczne, w zakresie korzystania z poszczególnych funkcjonalności;

 9. Reklamowe, gdzie w ramach prowadzonych działań reklamowych korzystamy z narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych partnerów, takich jak m.in.: Google, Facebook (Pixel Facebook);